Αποποίηση Ευθυνών

Αποποίηση ευθυνών πνευματικής ιδιοκτησίας

Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά, τα πνευματικά δικαιώματα του περιεχομένου αυτού του ιστότοπου ανήκουν στη SexDollsOff. (εφεξής καλούμενη «η εταιρεία») ή στον πάροχο της. Το περιεχόμενο περιλαμβάνει, ενδεικτικά, εμπορικά σήματα, λογότυπο, εμπορικές ονομασίες, δομές, σχεδιασμό ιστοσελίδων, κείμενο, εικόνες και άλλες πληροφορίες. Κανένα άλλο πρόσωπο ή συμβαλλόμενο μέρος δεν επιτρέπεται να αντιγράψει, να τροποποιήσει το περιεχόμενο ή να δημιουργήσει μια κατοπτρική εικόνα στους διακομιστές που δεν είναι ανήκει στον ιστότοπο ή χρησιμοποιεί παράνομα το περιεχόμενο με άλλους τρόπους. Τα πνευματικά δικαιώματα του περιεχομένου και των εικόνων που σχεδιάζονται, γράφονται και παράγονται από τον ιστότοπο ανήκουν στην εταιρεία. Εάν άλλο άτομο ή συμβαλλόμενο μέρος θέλει να μεταφέρει ή να χρησιμοποιήσει το περιεχόμενο με άλλους τρόπους, πρέπει να λάβει τη γραπτή άδεια καθώς και να δηλώσει ότι η πηγή και τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στην εταιρεία όταν χρησιμοποιεί αυτό το περιεχόμενο. Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να προβεί σε νομικές ενέργειες να συνεχίσει τη νομική του ευθύνη για τις ακόλουθες συμπεριφορές: παραβίαση των σχετικών νόμων και κανονισμών της πολιτείας, μη σεβασμό της δήλωσης αυτού του ιστότοπου, μη εξουσιοδοτημένη χρήση του περιεχομένου του ιστότοπου αλλά μη αναφοράς της πηγής.

Δήλωση εταιρικού λογότυπου

Χωρίς τη γραπτή εξουσιοδότηση της εταιρείας, οποιαδήποτε μονάδα ή άτομο δεν θα χρησιμοποιεί λέξεις, γραφικά και άλλους τύπους πινακίδων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αναγνώριση της εταιρείας και της σχετικής επιχείρησης. Αποποίηση ευθυνώνΗ Εταιρεία προσπαθεί να παρέχει ενημερωμένα και ακριβή πληροφορίες σε αυτόν τον ιστότοπο. Ωστόσο, όταν οι επισκέπτες χρησιμοποιούν τις πληροφορίες, η εταιρεία ούτε εγγυάται ούτε διασφαλίζει ότι η υπηρεσία δικτύου θα είναι σε θέση να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις των χρηστών, ούτε εγγυάται ότι δεν θα διακοπεί. Η εταιρεία επίσης δεν εγγυάται την επικαιρότητα, την ασφάλεια και την ακρίβεια της υπηρεσίας δικτύου. Ο χρήστης αναλαμβάνει τους προαναφερθέντες κινδύνους ανεξάρτητα. Η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν άμεσες, έμμεσες, τυχαίες, ειδικές ή αποθετικές ζημιές που προκαλούνται από τη χρήση της υπηρεσίας δικτύου ή την αδυναμία χρήσης της υπηρεσίας, συμπεριλαμβανομένης της ζημιάς του υλικού και του λογισμικού και της απώλειας δεδομένων.

Ερμηνεία και Δικαιοδοσία

Αυτή η δήλωση και οι τροποποιήσεις, ενημερώσεις και τελικές ερμηνείες της αποτελούν ιδιοκτησία αυτού του ιστότοπου. Τα θέματα που δεν καλύπτονται σε αυτήν τη δήλωση αναφέρονται στους σχετικούς νόμους και κανονισμούς της πολιτείας. Όταν αυτή η δήλωση έρχεται σε αντίθεση με πολιτειακούς νόμους και κανονισμούς, θα πρέπει να υπερισχύουν οι νόμοι και οι κανονισμοί της πολιτείας. Εάν οι διαφορές που προκύπτουν από τη χρήση αυτού του ιστότοπου δεν μπορούν να διαπραγματευτούν από κανένα από τα μέρη, οποιοδήποτε μέρος μπορεί να υποβάλει αγωγή στο τοπικό δικαστήριο όπου τοποθεσία της εταιρείας.